Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju

Wolontariat


Wolontariat
„Jesteście promieniem nadziei, który rozprasza mrok samotności   dodaje odwagi   do przezwyciężenia pokusy    przemocy i egoizmu.”
                                                                                 Jan Paweł II (o wolontariuszach)


          Czym jest wolontariat chyba każdy wie. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, jakie szanse stwarza nam aktywna i bezinteresowna pomoc innym. Rozwijanie zainteresowań, zdobywanie nowych kontaktów i doświadczeń, poznawanie nowych ludzi czy też zrobienie czegoś dla innych to tylko kilka rzeczy, które mogą zachęcić do wolontariatu.

Czym jest Wolontariat?

1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.
    Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

2. Cechy wolontariusza:

·   dużo optymizmu i chęci do działania,
·   motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,
·   umiejętność gospodarowania czasu,
·   odwaga, empatia i otwartość,
·   kultura osobista.

3. Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

4.  Szkolne Koło Wolontariatu jest wspólnotą całkowicie nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

5.  Szkolne Koło Wolontariatu swoją działalność opiera na Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003r.)

       Cele i sposoby działania:
1.  Celem Koła Wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym oraz zapoznanie z ideą wolontariatu.
2.  Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących, pomocy, otwartości, wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
3.  Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.
4. Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontariackim oraz wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego
5.  Przygotowanie uczniów Ośrodka do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
7.  Promocja idei wolontariatu w szkole.
8.  Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.
9.  Angażowanie się do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym
10.Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
11. Angażowanie ludzi młodych do działań w wolontariacie może odbywać się poprzez:

·    wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze,
·  organizowanie spotkań informacyjnych o Kole Wolontariusza, przekazywanie informacji o działalności Koła za pośrednictwem np. gazety lokalnej oraz szkolnej strony internetowej,
·   przygotowanie gazetek tematycznych