Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju

Kierunki i wymagane dokumenty


 1. GIMNAZJUM (klasa III)

 2. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 3. TECHNIKUM

  1. technik informatyk

  2. technik teleinformatyk (NOWOŚĆ !!!) – od września 2018

  3. technik mechanik

  4. technik spedytor (NOWOŚĆ !!!) – od września 2018

  5. technik ekonomista

  6. technik przemysłu mody (NOWOŚĆ !!!) – od września 2018

  7. technik elektronik

  8. technik elektryk

 4. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

  1. krawiec (jedyny kierunek w województwie świętokrzyskim)

  2. elektromechanik

  3. elektryk (NOWOŚĆ !!!) – od września 2018

  4. ślusarz

  5. mechanik-monter maszyn i urządzeń

 5. SZKOŁA POLICEALNA (dzienna, bezpłatna)

  1. technik administracji

  2. technik informatyk

  3. technik bezpieczeństwa higieny pracy 

  4. asystent osoby niepełnosprawnej (NOWOŚĆ !!!) – od września 2018

Wymagane dokumenty 

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną
 • skierowanie do placówki:
- dla uczniów zamieszkałych w powiecie buskim – na wniosek rodziców/opiekunów skierowanie wydaje powiat buski
- dla uczniów spoza powiatu buskiego – skierowanie wydaje powiat właściwy dla miejsca zamieszkania
 • dokumenty szkolne (świadectwo ukończenia szkoły, wyniki egzaminu zewnętrznego)
 • odpis aktu urodzenia lub dowód osobisty
 • podanie, życiorys
 • zaświadczenie potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne i numer PESEL
Kwalifikacji do danego typu szkoły dokonuje Komisja Kwalifikacyjna Ośrodka

Załączniki do pobrania: