Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju

Kierunki i wymagane dokumenty


1. GIMNAZJUM
2. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
3. TECHNIKUM

    technik informatyk
    technik mechanik
    technik ekonomista
    technik elektronik
    technik elektryk

4. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
    elektromechanik
    ślusarz
    mechanik-monter maszyn i urządzeń

Branżowa Szkoła I Stopnia
    krawiec (jedyny kierunek w województwie świętokrzyskim)
    elektromechanik
    ślusarz
    mechanik-monter maszyn i urządzeń


5. SZKOŁA POLICEALNA (dzienna, bezpłatna)
    technik administracji
    technik informatyk
   
technik bezpieczeństwa higieny pracy

Wymagane dokumenty 

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną
  • skierowanie do placówki:
- dla uczniów zamieszkałych w powiecie buskim – na wniosek rodziców/opiekunów skierowanie wydaje powiat buski
- dla uczniów spoza powiatu buskiego – skierowanie wydaje powiat właściwy dla miejsca zamieszkania
  • dokumenty szkolne (świadectwo ukończenia szkoły, wyniki egzaminu zewnętrznego)
  • odpis aktu urodzenia lub dowód osobisty
  • podanie, życiorys
  • zaświadczenie potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne i numer PESEL
Kwalifikacji do danego typu szkoły dokonuje Komisja Kwalifikacyjna Ośrodka

Załączniki do pobrania: