Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju

Samorząd Uczniowski


Czym jest Samorząd Uczniowski?
Samorząd uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy oni posiadają prawo do działania w szkole i w środowisku lokalnym.
Zadaniem władz SU, czyli wybranej w wyborach reprezentacji społeczności szkolnej, jest włączanie w działanie jak największej liczby uczniów. Zarząd samorządu uczniowskiego nie ma kompetencji do kierowania życiem szkoły – ma za zadanie pomagać innym odnaleźć swoje w niej miejsce i rozwiązywać problemy, które dotyczą wszystkich uczniów.
W każdej szkole w Polsce działa samorząd, tworzony przez wszystkich uczniów szkoły – to wymóg art. 55 ustawy o systemie oświaty, która określa zasady funkcjonowania szkół.


Zgodnie z tym artykułem jako Samorząd Uczniowski  może:

  •     sam uchwalać regulamin samorządu uczniowskiego (musi być zgodny ze statutem szkoły). Określa on zasady wyboru i działania organów samorządu,
  •     organizować życie szkolne i działalność kulturalną, oświatową, sportową oraz rozrywkową,
  •     wybierać opiekuna samorządu,
  •     redagować i wydawać gazetkę szkolną,
  •     uzyskiwać informacje o programach nauczania,
  •     korzystać z prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  •     przedstawiać opinie i wnioski radzie szkoły dyrekcji i radzie pedagogicznej we wszystkich sprawach szkoły, także dotyczących zmian w statucie szkoły,

Poza Ustawą o systemie oświaty, prawa uczniów regulowane są także przez akty prawne wobec niej nadrzędne – Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej i Konwencję o Prawach Dziecka. Wynika z nich wiele innych praw – m.in. prawo do informacji, swobody myśli i przekonań, swobodnego zrzeszania się i wiele innych. Przysługują one uczniom zawsze – nawet gdy nie są wprost wpisane do statutu szkoły czy regulaminu SU.

     

Przewodnicząca SU - Nicole WICHARY
Zastępca przewodniczącej - Justyna Gdula
Sekretarz/skarbnik - Klaudia Ściubis

Opiekunami Samorządu zostały:
Pani Agnieszka Boduszek
pani Marta Kolanowska

 

                                           wyniki wyborów dostępne TUTAJ