Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju

Doradztwo Edukacyjno-Zawodowe


Co to jest Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego?

Założenia (WSDZ) to ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu wspierania uczniów w procesie prawidłowego wyboru przyszłego zawodu i opracowania indywidualnych planów działań potrzebnych do osiągnięcia tego celu.

System określa zadania osób uczestniczących w jego realizacji, czas i miejsce ich realizacji, oczekiwane efekty i metody pracy.

WSDZ regulują akty prawne:

1.Memorandum dotyczące kształcenia ustawicznego, uchwalone przez Komisję Europejską w 2000 r.

2.Rezolucja Rady Unii Europejskiej z 18 Maja 2004 - 9286/04 j

3.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r.

Nr 256, póz. 2572, z późn. zm.),

4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia

2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 5, póz. 46),

5.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

(Dz.U. z 2001 r. Nr 61, póz. 624, z późn. zm.)

6.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z-dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 nr 0,póz. 532).

Działania WSDZ są skierowane do uczniów wszystkich poziomów klas Ośrodka, do rodziców i nauczycieli.

 

Zakres WSDZ jest dostosowany do:

·  specyfiki szkoły

· zdiagnozowanego zapotrzebowania na wsparcie doradcze i oczekiwań wszystkich uczestników systemu – zwłaszcza uczniów

·  warunków mikro- i makro- otoczenia

·  zmieniających się możliwości otrzymywania zewnętrznego wsparcia

(doradców zawodowych, instytucji, szkół wyższych itd.)

Dostosowanie WSDZ do potrzeb uczestników wymaga zdiagnozowania:

·  zapotrzebowania jego uczestników na informacje i pomoc w indywidualnym planowaniu kształcenia oraz kariery zawodowej

·  poziomu posiadanej wiedzy w tym zakresie

· preferowanych form zajęć i nośników informacji

· specyficznych potrzeb osób o psychofizycznych ograniczeniach w wyborze przyszłego zawodu (uczniowie niepełnosprawni)

Zadania szkolnego doradcy zawodowego:

1. Utworzenie i zapewnienie ciągłości działania WSDZ. Koordynowanie działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, kierunku i poziomu dalszego kształcenia.

2. Wspieranie uczniów w:

·  określaniu własnych predyspozycji zawodowych, uzdolnień i talentów,

·  podejmowaniu trafnych decyzji przy wyborze przyszłego zawodu, kierunku i poziomu kształcenia zawodowego adekwatnego do indywidualnych możliwości i predyspozycji,

· opracowaniu indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej,

· określaniu możliwości zawodowych uczniów mających określone ograniczenia psychofizyczne i wskazanie odpowiedniego dla nich rodzaju zatrudnienia, udzielanie im informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych do wykonywania niektórych zawodów.

3. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe.

Adekwatne do oczekiwań dostarczanie im aktualnych informacji dotyczących:

· różnorodności i specyfiki zawodów funkcjonujących na rynku,

· dróg edukacyjnych niezbędnych do ich wykonywania,

· oferty edukacyjnej szkół wyższych i policealnych.

4. Przygotowanie uczniów do wejścia i aktywnego poruszania się na rynku pracy zarówno w kraju, jak i za granicą.

5. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji

edukacyjnych i zawodowych:

· psychoedukacja,

· poradnictwo indywidualne,

· włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych szkoły.

6. Wspieranie nauczycieli przedmiotów i wychowawców klas w realizowaniu zadań ujętych

w WSDZ .

7. Współpraca  Ośrodka z instytucjami wspierającymi WSDZ

·   poradnie psychologiczno- pedagogiczne,

· Powiatowy Urząd Pracy,

· Młodzieżowe Centrum Kariery,

· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wewnątrzszkolny Zespół Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego tworzą:

koordynator- szkolny doradca zawodowy - Elżbieta Rubinowska,

pedagodzy – Marzena Jasiukowicz, Barbara Lipiec,

psycholodzy- Patrycja Szczetyńska, Wioletta Borto – Dytkowska,

nauczyciel przedsiębiorczości –Maria Pałka,

nauczyciel bibliotekarz  - Wolska Agata.

                                                                                     opracowała: mgr Elżbieta Rubinowska